APLEND City, s.r.o. – ďalej len APL

I. Vznik zmluvných vzťahov- Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

A:/ prenajímateľ hotela a apartmánov APLEND CITY s.r.o., Viliama Žingora 66, 036 01 Martin
B:/ objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba
2. Zmluvný vzťah medzi APL a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o pobyte t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o pobyte a jej potvrdením zo strany APL, ako aj prijatím záväznej internetovej rezervácie potvrdenej obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva o pobyte platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o pobyte ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisje zmluvu jej zákonný zástupca.
3. Obsah zmluvy o pobyte sa určuje podľa katalógu, dodatočných ponúk APL zákazníkom potvrdených objednávok týchto Všeobecne zmluvných podmienok, prp. osobitných podmienok priložených k potvrdenej objednávke.
4. Potvrdením zmluvy o pobyte sa APL objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1., Ceny pobytov organizovaných APL sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi APL a objednávateľom.

III. Platobné podmienky

1. APL má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.
2. APL je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o pobyte, resp. pri potvrdení internetovej rezervácie. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
A: Pri vzniku zmluvného vzťahu podľa cenníka nevratnej ceny je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.
B: Pri vzniku zmluvného vzťahu podľa cenníka štandard je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny dosiaľ objednaných služieb pri príchode na miesto pobytu, v deň nástupu na pobyt.
3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení zmluvne dohodnutej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady ceny dosiaľ objednaných služieb, je APL oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy o pobyte a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. Týchto všeobecne zmluvných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:
A/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
B/ právo vyžadovať od APL informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
C/ právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
D/ právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecne zmluvných podmienok
E/ prípadné nedostatky reklamovať a požadovať nápravu či náhradu. APL príjíma len písomné reklamácie. Pri vzniku reklamácie musí byť urobený zápis o predmete reklamácie. Zápis musí byť potvrdený zástupcom APL, alebo ubytovacím zariadením. V prípade nečerpania služieb si zákazník nechá na recepcii zaznamenať nečerpanie služieb do dielov voucheru. Bez tohto nevzniká nárok na reklamáciu.
2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
A/ Poskytnúť APL potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o pobyte vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady (napr. žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky APL,
B/ zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
C/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
D/ zaplatiť cenu pobytu v súlade s článkom III. Všeobecne zmluvných podmienok
E/ bez zbytočného odkladu oznamovať APL svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
F/ prevziať od APL doklady potrebné pre čerpanie služieb,
G/ počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo APL,
3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
A/ zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecne zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od APL obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
B/ zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník
C/ určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s partnerom nie je zabezpečený sprievodca APL. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov a dbá na plnenie programu služieb

V. Povinnosti a práva APLEND s.r.o.

1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. Týchto Všeobecne zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva APL,
2. APL je povinný pred uzatvorením zmluvy o pobyte presne, jasne, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu
3. APL nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
4. APL má právo bez finančného odškodnenia odstúpiť od realizácie pobytu aj v týchto prípadoch:
A/ z dôvodu vyššej moci (extrémne podnebné javy, politické údalosti, karanténa, a podobne)

VI. Cestovné poistenie

1. Účastníci pobytu APL nemajú poistenie zahrnuté v cene. Poistenie je dobrovoľný príplatok k cene pobytu . V rámci rozsahu komplexného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o pobyte v prípade nehody alebo ochorenia. Cena komplexného cestovného poistenia je uvedená na zmluve o obstaraní pobytu. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od APL.
2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi pobytu a spoločnosti APLEND City, s.r.o. neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

VII. Odstúpenie od zmluvy, storno, zmeny

1. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy z dôvodov zásadných zmien podmienok dohody zo strany APL má právo na:

  • Účasť v náhradnom termíne podľa ponuky APLEND CITY
  • Vrátenie ceny pobytu a služieb objednaných, ktorú dovtedy uhradil

2. Zákazník má právo kedykoľvek po objednaní pobytu a služieb s ním spojených svoju účasť zrušiť a to za týchto podmienok:

  • Kedykoľvek po zrušení objednávky - 50% z ceny ubytovania

Vprípade, že klient nastúpi na ubytovanie a počas ubytovania svoj pobyt zruší, ubytovateľ má právo účtovať 100% stornopoplatok z objednaných služieb

Zrušenie zmluvy nastáva dňom doručenia písomného vyjadrenia prípadne ďalších potrebných dokladov do spoločnosti APLEND City, s.r.o.. , v prípade, že klient nastúpi na ubytovanie a počas ubytovania svoj pobyt zruší, ubytovateľ má právo účtovať 100% stornopoplatok z objednaných služieb. 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – APLEND City, s.ro. 
 
Obchodné meno: APLEND City, s.ro. 
Sídlo: Viliama Žingora 66, 03601 MARTIN
IČO:45512558
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina OR. č. 52883/L 

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v APLEND City, s.r.o.  vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok:

Článok I

Právo na reklamáciu služieb
Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto vadu reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá má vadu, musí uplatniť svoje právo u zodpovedného pracovníka za ubytovanie alebo ním povereného zamestnanca bez zbytočného odkladu; jeho právo zanikne ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok II
Zodpovednosť organizácie
Pracovník zodpovedný za ubytovanie alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Pracovník zodpovedný za ubytovanie je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.
 
Článok III
Neodstrániteľné vady poskytnutej služby
Ubytovacie služby
Ak nie je možné vady technického charakteru na izbe pridelenej spotrebiteľovi odstrániť a ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek tejto vade, má spotrebiteľ právo na:  primeranú zľavu z ceny izby, zrušenie zmluvy spravidla prenocovaním a na vrátenie peňazí ak už bolo zaplatené.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.

Reklamačný poriadok platí od 01.08.2016